NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Golubica

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Golubica

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA
Madijevaca 8
23000 Zadar

Urbroj: 2198-1-57-264
U Zadru, 17. studeni 2015. godine

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje:

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Golubica

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje
pet (5) godina staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Uz pismenu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • Životopis
  • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja
  • dokaz o radnom iskustvu u djelatnosti predškolskog odgoja (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
  • potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od šest (6) mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave)
  • preslika osobne iskaznice

Na natječaj se mogu javiti oba spola.
Prijave se primaju u roku od osam (8) dana od objave natječaja.
Prijave s naznakom „Natječaj za ravnatelja“ podnosi se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u propisanom roku od isteka roka za podnošenje prijave na WEB stranici benediktinke-zadar.com

 UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA GOLUBICA