NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar

 

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje:

 

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Golubica (m/ž)

           Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje pet (5) godina staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja
  • dokaz o radnom iskustvu u djelatnosti predškolskog odgoja (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
  • potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od šest (6) mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave)
  • preslika osobne iskaznice
  • presliku dokaza o državljanstvu

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja isključivo na adresu:
Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar

Sa naznakom „NE OTVARAJ za natječaj“
Na natječaj se mogu javiti oba spola.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u propisanom roku od isteka roka za podnošenje prijave na WEB stranici http://benediktinke-zadar.com

U Zadru, 29. lipnja 2017. godine

Urbroj: 2198-1-57-458

Predsjednica Upravnog vijeća

Opatica M. Anastazija Čizmin