NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Golubica (m/ž) na pola radnog vremena

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Golubica (m/ž) na pola radnog vremena

DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA
Madijevaca 8
23000 ZADAR

Ur. br.: 2198-1-57-350

U Zadru, 01. srpnja 2016. godine

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje:

 

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Golubica (m/ž) na pola radnog vremena

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje pet (5) godina staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

 

Uz pismenu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis
- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja
- dokaz o radnom iskustvu u djelatnosti predškolskog odgoja (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
- potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od šest (6) mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave)
- preslika osobne iskaznice

Na natječaj se mogu javiti oba spola.

Prijave se primaju u roku od osam (8) dana od objave natječaja.

Prijave s naznakom „Natječaj za ravnatelja“ podnosi se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u propisanom roku od isteka roka za podnošenje prijave na WEB stranici benediktinke-zadar.com

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Opatica M. Anastazija Čizmin