NATJEČAJ za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa za odgojitelja – pripravnika

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa za odgojitelja – pripravnika

DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA
Madijevaca 8
23000 ZADAR

Ur. br.: 2198-1-57-356

U Zadru, 31. kolovoza 2016. god.

Na temelju članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica 2016. godine raspisuje:

NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa za odgojitelja – pripravnika

- 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 1 godine, rad na puno radno vrijeme

Potrebni stručni uvjeti: za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj se mogu prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektronske pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis (vlastoručno potpisan)
  • preslika diplome
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, preslika
  • preslika domovnice
  • uvjerenje HZZ-a o dužini vođenja u evidenciji nezaposlenih osoba
  • elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana  (zaključno sa 07. rujna 2016. godine) od dana objave natječaja na adresu:
Dječji vrtić Golubica, Madijevaca 8 Zadar, s naznakom „ Za natječaj“.

Upravno vijeće zadržava pravo mogućnosti poništavanja natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati  će biti obaviješteni  o rezultatima izbora u zakonskom roku.

Ovaj Natječaj je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Golubica i web stranicama Benediktinke sv. Marije (benediktinke-zadar.com) 31. kolovoza  2016. godine

                                                                             

                                                                                                                             Privremena ravnateljica

                                                                                                                                      Vanda Vukić