NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću Golubica za radno mjesto odgojitelja/ice

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću Golubica za radno mjesto odgojitelja/ice

DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA
Madijevaca 8
23000 ZADAR

Ur. broj: 2198-01-57-381

U Zadru, 21. listopada 2016. god.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Golubica raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću Golubica za radno mjesto odgojitelja/ice

- jedan  izvršitelj/ica - na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

- prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  • životopis,
  • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci),  sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13),
  • presliku dokaza o državljanstvu
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Golubica, Madijevaca 8, 23000 Zadar s naznakom: «za natječaj».

Nepravovremene kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u propisanom roku na stranicama www.benediktinke-zadar.com.