NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa (odgojitelja/ice)

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa (odgojitelja/ice)

DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA
Madijevaca 8
23000 ZADAR

Ur. br.: 2198-01-57-282

U Zadru, 04. ožujka 2016. god.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću Golubica za radno mjesto odgojitelja/ice

jedan izvršitelj/ica – na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta
- jedan izvršitelj/ica – na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

- prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  • životopis,
  • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci), sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13),
  • preslika domovnice
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić Golubica, Madijevaca 8, 23000 Zadar s naznakom: «za natječaj».

Nepravovremene kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u propisanom roku na stranicama
benediktinke-zadar.com