NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA
Madijevaca 8
23000 Zadar
Urbroj: 2198/01-57-191

U Zadru, 17. lipnja 2015. godine

Na temelju čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), Dječji vrtić Golubica, Zadar raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

  1. Spremačica-servirka vrtića, 1 izvršitelj, određeno, nepuno radno vrijeme (4 sata), do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

– životopis
– preslik domovnice
– preslik svjedodžbe o završenoj osnovnoj/srednjoj školi
– uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci) prema čl. 25 Zakona o predškolskom      odgoju i obrazovanju
– uvjerenje o prebivalištu

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja isključivo na adresu:

 

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar
Sa naznakom „NE OTVARAJ za natječaj“

 

Upravno vijeće zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu molbu.
Na radno mjesto se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u propisanom roku od isteka roka za podnošenje prijave na WEB stranici http://benediktinke-zadar.com
Prijave zaprimljene izvan roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom se neće razmatrati.

 

Privremena ravnateljica

Vanda Vukić