NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar

Urbroj: 2198/01-57-80

U Zadru, 24. lipnja 2014. godine

Na temelju čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), Dječji vrtić Golubica, Zadar raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa:

1. Spremačica-servirka vrtića, 1 izvršitelj, neodređeno, na nepuno radno vrijeme

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:
– životopis
– preslik domovnice
– preslik svjedodžbe o završenoj osnovnoj/srednjoj školi
– uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci) prema čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
– uvjerenje o prebivalištu

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja isključivo na adresu:

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar
Sa naznakom „NE OTVARAJ za natječaj“

Upravno vijeće zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu molbu.

Na radno mjesto se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u propisanom roku od isteka roka za podnošenje prijave na WEB stranici www.benediktinke-zadar.com.

Prijave zaprimljene izvan roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom se neće razmatrati.

Privremena ravnateljica
Vanda Vukić