Dječji vrtić Golubica

NATJEČAJ, odgojitelj/ica u okviru projekta Mreža ZaDar

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar

KLASA: 112-01/19-01/12
URBROJ: 2198-01-57-19-01

U Zadru, 14. ožujka 2019. god.

 

NATJEČAJ
Natječaj za nepuno određeno radno vrijeme, u okviru projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja koji se financira iz ESF-a -odgojitelj/ica rane i predškolske dobi jedan (1) izvršitelj/ica

 

 Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja  (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA RANE I PREDŠKOLSKE DOBI DJECE jedan (1) izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (20h tjedno).

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su: Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), položen stručni ispit.

Za natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:

• životopis – vlastoručno potpisan
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
• dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) u svrhu zapošljavanja u dječjem vrtiću ne starije od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić Golubica, Madijevaca 8, 23000 Zadar (za natječaj).

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici: http://benediktinke-zadar.com

Natječaj traje od 15. do 22. ožujka 2019. godine. Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

 

Predsjednica Upravnog vijeća
Opatica M. Anastazija Čizmin