Dječji vrtić Golubica

NATJEČAJ, spremačica vrtića

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar

Klasa: 112-01/19-01/11
Urbroj: 2198-01-57-19-01

U Zadru 08. ožujka 2019. godine

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/97 i 94/13); u daljnjem tekstu Zakon, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje

 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 

1. Spremačica vrtića, 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme, 5 sati dnevno

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

  • Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji – ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja)
  • Dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba)
  • Dokaz o državljanstvu
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja), a sukladno članku 25. Zakona
  • životopis

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja isključivo na adresu:

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar

Sa naznakom „NE OTVARAJ za natječaj
Upravno vijeće zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu molbu.
Na radno mjesto se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u propisanom roku od isteka roka za podnošenje prijave na WEB stranici http://benediktinke-zadar.com
Prijave zaprimljene izvan roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom se neće razmatrati.

 

Predsjednica Upravnog vijeća
Opatica M. Anastazija Čizmin