NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje:

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Golubica (m/ž) na pola radnog vremena

           Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje pet (5) godina staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Uz pismenu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja
  • dokaz o radnom iskustvu u djelatnosti predškolskog odgoja (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
  • potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od šest (6) mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave)
  • preslika osobne iskaznice

Na natječaj se mogu javiti oba spola.
Prijave se primaju u roku od osam (8) dana od objave natječaja.
Prijave s naznakom „Natječaj za ravnatelja“ podnosi se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u propisanom roku od isteka roka za podnošenje prijave na WEB stranici http://benediktinke-zadar.com

Predsjednica Upravnog vijeća
Opatica M. Anastazija Čizmin

KLASA: 112-01/18-01/10
URBROJ: 2198-1-57-18-01

Zadar, 04. srpnja 2018. godine