Dječji vrtić Golubica

Natječaj za puno određeno radno vrijeme, do povratka djelatnica s s porodiljnog dopusta

DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA
MADIJEVACA 8
23000 ZADAR

KLASA: 112-01/20-02/01
URBROJ: 2198/01-57-20-01

Zadar, 13. veljače 2020. god.

 

NATJEČAJ
Natječaj za puno određeno radno vrijeme, do povratka djelatnica s porodiljnog dopusta – odgojitelji/ce predškolske djece dvije (2) izvršitelj/ice,

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA RANE I PREDŠKOLSKE DOBI DJECE dvije (2) izvršitelj/ice  na određeno puno radno vrijeme, do povratka djelatnica s porodiljnog dopusta.

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su: Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13).

Za natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

• životopis – vlastoručno potpisan
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• uvjerenje o položenom stručnom ispitu
• dokaz o hrvatskom državljanstvu, (domovnica)
• dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) u svrhu zapošljavanja u dječjem vrtiću ne starije od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić Golubica, Madijevaca 8, 23000 Zadar (za natječaj) .

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici: http://benediktinke-zadar.com/  u zakonskom roku.

Natječaj traje od 14. veljače 2020. godine. Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

Predsjednica Upravnog vijeća
Opatica M. Anastazija Čizmin