NATJEČAJ za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za odgojitelja – pripravnika

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za odgojitelja – pripravnika

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA
Madijevaca 8
23000 Zadar

Urbroj:2198-1-57-246
U Zadru, 23. listopada 2015. godine

     Na temelju čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), Dječji vrtić Golubica, Zadar raspisuje

 

NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za odgojitelja – pripravnika

     – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 1 godine, rad na puno radno vrijeme

Potrebni stručni uvjeti: za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj se mogu prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektronske pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis (vlastoručno potpisan)
  • preslika diplome
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, preslika
  • preslika domovnice
  • uvjerenje HZZ-a o dužini vođenja u evidenciji nezaposlenih osoba
  • elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja isključivo na adresu:

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar

Sa naznakom „NE OTVARAJ za natječaj“
Dječji vrtić zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu molbu.
Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u propisanom roku od isteka roka za podnošenje prijave na web stranici http://benediktinke-zadar.com
Prijave zaprimljene izvan roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom se neće razmatrati.

 

Privremena ravnateljica

Vanda Vukić