NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar

KLASA: 112-01/19-01/02
URBROJ: 2198-01-57-19-01

U Zadru, 25. siječnja 2019. godine.

 

Na temelju članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje:

 

NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za odgojitelja – pripravnika

 

  • 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 1 godine, rad na puno radno vrijeme

Potrebni stručni uvjeti: za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektronske pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis (vlastoručno potpisan)
  • preslika diplome
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, preslika
  • preslika domovnice
  • elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana  (zaključno s 02.02. 2019. godine) od dana objave natječaja na adresu:
Dječji vrtić Golubica, Madijevaca 8, Zadar, s naznakom „ Za natječaj“.

Upravno vijeće zadržava pravo mogućnosti poništavanja natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti obaviješteni  o rezultatima izbora u zakonskom roku.
Ovaj Natječaj je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Golubica i web stranici http://benediktinke-zadar.com, 25. siječnja 2019. godine.

Vanda Vukić, ravnateljica