NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa-odgojitelja/ice

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa-odgojitelja/ice

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar

Ur. br.: 2198-01-57-515

U Zadru, 27. studenog 2017. god.
 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13),
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje:
 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću Golubica za radno mjesto odgojitelja/ice

 

  • jedan izvršitelj/ica - na određeno vrijeme,  puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta
  • jedan  izvršitelj/ica - na određeno vrijeme,  nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno

 

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

  • prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).
     

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  • životopis,
  • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od6 mjeseci),  sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13),
  • preslika domovnice,
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar
s naznakom: «za natječaj».

Nepravovremene kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
Kandidati će o izboru biti obaviješteni u propisanom roku na stranicama http://benediktinke-zadar.com/.