NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa - spremačica

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa - spremačica

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar

Klasa: 112-01/18-01/06
Urbroj: 2198-01-57-18-01

U Zadru 19. veljače 2018. godine
 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/97 i 94/13); u daljnjem tekstu Zakon, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje
 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 

1.  Spremačica vrtića, 1 izvršitelj, određeno, nepuno radno vrijeme, 5 sati dnevno
     Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

  • Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji – ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja)
  • Dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba)
  • Dokaz o državljanstvu
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja), a sukladno članku 25. Zakona
  • Životopis

Rok za prijavu kandidata je od 19. veljače 2018. godine do 27. veljače 2018. godine isključivo na adresu:

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar

S naznakom „NE OTVARAJ za natječaj

Upravno vijeće zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu molbu.
Na radno mjesto se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u propisanom roku od isteka roka za podnošenje prijave na WEB stranici http://benediktinke-zadar.com
Prijave zaprimljene izvan roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom se neće razmatrati.

V.d. ravnateljica
   Vanda Vukić