NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar

KLASA: 112-01/18-01/22
URBROJ: 2198-01-57-18-01

U Zadru, 16. studenog 2018. god.

 

NATJEČAJ
Natječaj za puno određeno radno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta
– odgojitelj/ica rane i predškolske dobi jedan (1) izvršitelj/ica, natječaj za nepuno
neodređeno radno vrijeme – odgojitelj/ica rane i predškolske dobi jedan (1) izvršitelj/ica

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja  (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA RANE I PREDŠKOLSKE DOBI DJECE jedan (1 ) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta,  ODGOJITELJ/ICA RANE I PREDŠKOLSKE DOBI DJECE jedan (1 ) neodređeno nepuno radno vrijeme.

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su: Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), položen stručni ispit.

Za natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:
• životopis – vlastoručno potpisan
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
• dokaz o hrvatskom državljanstvu, (domovnica)
• dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
• potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) u svrhu zapošljavanja u dječjem vrtiću ne starije od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Golubica, Madijevaca 8, 23000 Zadar (za natječaj) .

Rezultati natječaja biti će objavljeni na našoj internet stranici: http://benediktinke-zadar.com u roku od 8 dana od zadnjeg dana za donošenje prijava.

Natječaj traje od 16. studenoga 2018. godine. Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

Predsjednica Upravnog vijeća

Opatica M. Anastazija Čizmin