Dječji vrtić Golubica

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar

Klasa: 112-01/21-02/04
Urbroj: 2198/01-57-21-01
U Zadru 01. rujna 2021. godine

         Na temelju čl. 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), te Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića Golubica, Upravno vijeće DV Golubice raspisuje:
 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 

          1. ODGOJITELJ/ICA RANE I PREDŠKOLSKE DOBI DJECE jedan/na (1) izvršitelj(ica) na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje/porodiljni dopust

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su: Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19).

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

  • životopis – vlastoručno potpisan
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • svjedodžba o položenom stručnom ispitu – nije uvjet
  • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
  • dokaz o radnom stažu (elektronički ispis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje– ne stariji od 60 dana od objave natječaja)
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/97, 94/13 i 98/19) ne starije od 60 dana od objave natječaja: Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, Potvrda Centra za socijalnu skrb da nije izrečena mjera obiteljsko pravne zaštite.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskihbranitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Prema odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka svi dokumenti zaprimljeni na ovom natječaju, poslani su slobodnom voljom ispitanika te se smatra da je ispitanik dao privolu za obradu svojih podataka. Podaci će biti obrađivani isključivo u svrhu provođenja natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja isključivo na adresu:
Dječji vrtić Golubica
Madijevaca 8
23000 Zadar
S naznakom „NE OTVARAJ za natječaj“

Upravno vijeće zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu molbu.
Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u propisanom roku od isteka roka za podnošenje prijave na WEB stranici https://benediktinke-zadar.com
Prijave zaprimljene izvan roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom se neće razmatrati.

Predsjednica Upravnog vijeća