Dječji vrtić Golubica

O D L U K U o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA
Madijevaca 8
23000 Zadar

Klasa: 112-01/18-01/23
Urbroj: 2198-01-57-18-01

Zadar, 30. studenog 2018. godine

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi

 

O D L U K U
o izboru radnika prema natječaju

 

U provedenom postupku za izbor radnika prema natječaju objavljenom dana 16. studenog 2018. god. na mrežnoj stranici i oglasnim pločama HZZ-a i Vrtića, i na web stranici http://benediktinke-zadar.com, ravnateljica Vrtića uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća donosi Odluku o izboru:  

  • Marija Rodić, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta,
  • Ana Gudelj, neodređeno vrijeme,  nepuno radno vrijeme.

Ravnateljica:
Vanda Vukić