Dječji vrtić Golubica

O D L U K U o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA
Madijevaca 8
23000 Zadar

Klasa: 112-01/19-01/05
Urbroj: 2198-1-57-19-01

Zadar, 06. veljače 2019. godine

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi

 

O D L U K U
o izboru radnika prema natječaju

 

U provedenom postupku za izbor radnika prema natječaju objavljenom dana 25. siječnja 2019. god. na mrežnoj stranici i oglasnim pločama HZZ-a i Vrtića i na web stranici http://benediktinke-zadar.com, ravnateljica Vrtića uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća donosi Odluku o izboru:  

Nevena Marin Jurjević, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za odgojitelja - pripravnika, puno radno vrijeme.

Ravnateljica:
Vanda Vukić