Dječji vrtić Golubica

O D L U K U o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA Madijevaca 8 23000 Zadar Klasa: 112-01/18-01/07 Urbroj: 2198-01-57-18-01 Zadar, 02. ožujka 2018. godine   Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi O D L U K...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa - spremačica

Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Klasa: 112-01/18-01/06 Urbroj: 2198-01-57-18-01 U Zadru 19. veljače 2018. godine   Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/97 i 94/13); u daljnjem tekstu Zakon, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje   NATJEČAJ za zasnivanje radnog...

više...
 

O D L U K U o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA Madijevaca 8 23000 Zadar Ur. broj: 2198-01-57-539 U Zadru, 11. prosinca 2017. godine Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi O D L U K U o izboru radnika prema...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa-odgojitelja/ice

Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Ur. br.: 2198-01-57-515 U Zadru, 27. studenog 2017. god.   Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje:   NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću Golubica za radno...

više...
 

O D L U K U o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA Madijevaca 8 23000 Zadar Ur. broj: 2198-01-57-491 U Zadru, 11. rujna 2017. godine Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće dječjeg vrtića Golubica donosi O D L U K U o izboru radnika prema...

više...
 

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje

DJEČJI VRTIĆ GOLUBICA Madijevaca 8 Zadar Urbroj: 2198-1-57-479 U Zadru, 29. kolovoz 2017. godine   Na temelju članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje: NATJEČAJ za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa za odgojitelja – pripravnika -  1...

više...
 

O D L U K U o izboru i imenovanju ravnateljice

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA Madijevaca 8 23000 Zadar Ur br.: 2198-1-57-474-1 U Zadru, 13. srpnja 2017. godine   Na temelju članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 34. stavka 1. točke 24. Statuta Dječjeg vrtića Golubica, a na prijedlog Upravnog vijeća...

više...
 

O D L U K U o izboru radnika prema natječaju

DJEČJI VRTIĆ  GOLUBICA Madijevaca 8 23000 Zadar Ur. broj: 2198-01-57-471 U Zadru, 13. srpnja 2017. godine Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica donosi O D L U K U o izboru radnika prema...

više...
 

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar   Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Golubica raspisuje:   N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Golubica (m/ž)            Za...

više...
 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa - spremačica

Dječji vrtić Golubica Madijevaca 8 23000 Zadar Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o stručnoj spremi stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), Dječji vrtić Golubica, Zadar  raspisuje: NATJEČAJ za zasnivanje radnog...

više...